• Breaking News

  Tuesday, 3 January 2017

  Bài 1 : Phân tích kỹ thuật là gì ?

       
  Phân tích kỹ thuật là nghiên cứu các tác động, biến động của chính bản thân giá. Nhà phân tích kỹ thuật cho rằng các dao động không hoàn toàn độc lập mà các hành vi nhất định về giá có xu hướng gắn liền với các hướng đi tiếp theo của giá.
  http://www.v2htrader.com/search/label/PH%C3%82N%20T%C3%8DCH%20K%E1%BB%B8%20THU%E1%BA%ACT
  Triết lý của phân tích kỹ thuật là niềm tin cho rằng tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến giá thị trường như các thông tin nền tảng, sự kiện chính trị, thiên tai, chính sách, các yếu tố tâm lý… được nhanh chóng đưa vào các hành động của thị trường. Nói một cách khác, tác động của các yếu tố này sẽ nhanh chóng biểu diễn dưới dạng biến động giá, hoặc lên hoặc xuống.
  *    Phân tích kỹ thuật quan tâm tới những gì đã xảy ra trên thị trường hơn là những gì nên xảy ra. Đó là cơ sở chính yếu để dự đoán tương lai.
  *    Thị trường tồn tại những mẫu, dạng đồ thị và có tính lặp lại.
  *    Phân tích kỹ thuật đơn giản là một phương pháp dự báo thị trường dựa vào nghiên cứu quá khứ, tâm lý, quy luật xác suất. Nó tất nhiên không phải là không thể thất bại nhưng nó là một kỹ thuật kinh doanh, đáng để ta nghiên cứu. Nó có thể là một công cụ có khả năng sinh lời nhưng nó phải được sử dụng theo nguyên tắc đã được tính toán, chứ không phải theo cảm tính.
  Ưu điểm
  Nhược điểm
  Được sử dụng rộng rãi
  Dễ phụ thuộc vào cảm xúc cá nhân
  Áp dụng cho nhiều chu kỳ thời gian
  Tập chung vào những khả năng có thể xảy ra chứ không phải sự chắc chắn
  Có nhiều loại công cụ để phân tích
  Một số các kỹ thuật phân tích hiện đại dựa trên các phép toán học và thống kê phức tạp

  Nguyên tắc :

  - Dự đoán biến động của giá cả trong tương lai dựa vào các số liệu quá  khứ, tất cả thông tin và kiến thức của nhà đầu tư được phản ảnh vào giá và khối lượng.

  Tóm lại Phân Tích Kỹ Thuật là một phương pháp dự đoán sự biến động của giá và xu hướng thị trường trong tương lai thông qua việc nghiên cứu phân tích những đồ thị giá của thị trường trong quá khứ.

  Xem thêm :
                                                                                                       

  Post a Comment

  Tin chứng khoán

  Tìm hiểu Quỹ đầu tư