• Breaking News

  Friday, 9 January 2015

  Làm thế nào để chọn lọc cổ phiếu nhanh nhất ?

              Trên thị trường chứng khoán có hàng trăm mã giao dịch làm thế nào để chọn lọc mã cổ phiếu theo các chỉ báo kỹ thuật mà mình muốn một cách nhanh nhất, sau đây là hướng dẫn cách chọn lọc cổ phiếu cho các nhà đầu tư mới bắt đầu làm quen phân tích kỹ thuật và sử dụng phần mềm Amibroker.

  http://www.v2htrader.com/2015/01/cach-chon-loc-co-phieu-tu-ong_4.html


  Bước 1 : chúng ta chép code sau ( Để tiện theo dõi bài viết mình để code này trong khung cuối bài, code này được lấy trong thư viên Amibroker )
  Copy và dán vào Formular editor và lưu lại
  ( bạn có thể đặt một tên nào đó dễ nhớ để tiện việc sử dụng )
  Chương trình sẽ lưu theo mặc định : Program files\Amibroker\formulas\.file của bạn

   
  Bước 2 : Vào chương trình Ambibroker : chọn analisys --> chọn old automatic analisys : Kích dúp vào old automatic analisys màn hình sẽ hiện ra một tab nhỏ hơn
   
  Bước 3 : Trong tab này bạn bấm vào pick và tìm theo đường dẫn Program files\Amibroker\formulas\flie của bạn
   
  Chọn :
  • all symbol
  • n last day = ( …..) tùy các bạn chọn ( trong ví dụ mình chọn 2 )
  • from …. to : tùy chọn ( mình chọn 31/12/2014 đến 31/12/2014 )
  • Bấm vào explore chương trình chạy dữ liệu và cho  kết quả
   Dưới đây là code, Chúc các bạn thành công !
                                                                                                             www.v2htrader.com
  code--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  function T3(price,periods)
  
  {
  
      s = 0.84;
  
      e1=EMA(price,periods);
  
      e2=EMA(e1,Periods);
  
      e3=EMA(e2,Periods);
  
      e4=EMA(e3,Periods);
  
      e5=EMA(e4,Periods);
  
      e6=EMA(e5,Periods);
  
      c1=-s*s*s;
  
      c2=3*s*s+3*s*s*s;
  
      c3=-6*s*s-3*s-3*s*s*s;
  
      c4=1+3*s+s*s*s+3*s*s;
  
      Ti3=c1*e6+c2*e5+c3*e4+c4*e3;
  
      return ti3;
  
  }
  
  
  
  //WAD
  
  TrueRangeHigh=Max( Ref(Close,-1), High );
  
  TrueRangeLow=Min( Ref(Close,-1), Low );
  
  WAD = Cum(IIf(C > Ref(C,-1),C-TrueRangeLow, IIf(C < Ref(C,-1),C-TrueRangeHigh,0)));
  
  wadup = WAD > EMA (WAD,20);
  
  waddn = WAD < EMA (WAd,20);
  
  wadbl = Cross(WAD, EMA(WAD,20));
  
  wadbr = Cross(EMA(WAD,20), WAD);
  
  wad_status= WriteIf(wadup, "Bullish Zone", WriteIf(waddn, "Bearish Zone", WriteIf(wadbl, "Bullish Cross", WriteIf(wadbr, "Bearish Cross", "Zilch"))));
  
  wad_Col=IIf(wadup OR wadbl, colorGreen, IIf(waddn OR wadbr, colorRed, colorLightGrey));
  
  
  
  
  
  //Trend Strength
  
  up = ADX(10) > 20;
  
  down = ADX(10) < 20;
  
  choppy = ADX(10) < PDI(10) AND ADX(10) < MDI(10);
  
  adx_status=    WriteIf(up, "Strong Trend", WriteIf(down, "Weak Trend", WriteIf( choppy, "Choppy", "Zilch")));
  
  adx_Col=IIf(up, colorGreen, IIf(down, colorRed, IIf(Choppy, colorPink, colorLightGrey)));
  
  
  
  // Coppock
  
  r1=ROC(C,14);
  
  r2=ROC(C,11);
  
  ck=EMA((r1+r2),10);
  
  upt=IIf(ck>0 AND ROC(ck,1)>0,ck,0);
  
  ups=IIf(ck>0 AND ROC(ck,1)<0,ck,0);
  
  downs=IIf(ck<0 AND ROC(ck,1)>0,ck,0);
  
  down=IIf(ck<0 AND ROC(ck,1)<0,ck,0);
  
  cop_status=    WriteIf(upt, "Uptrend", WriteIf(ups, "Uptrend Sidways", WriteIf(downs, "Downtrend Sideways", WriteIf(down, "Downtrend", "Zilch"))));
  
  cop_Col=IIf(upt, colorDarkGreen, IIf(ups, colorGreen, IIf(downs, colorOrange, IIf(down, colorRed, colorLightGrey))));
  
  
  
  //Initial Buy Signal
  
  Ibuy =  Cross(RSI(14), EMA(RSI(14),9));
  
  Isell = Cross(EMA(RSI(14),9), RSI(14));
  
  Ibuy = ExRem(Ibuy, ISell);
  
  Isell = ExRem(ISell, Ibuy);
  
  BlRSI = RSI(14) > EMA(RSI(14),9);
  
  BrRSI = RSI(14) < EMA(RSI(14),9);
  
  Ibuy_status=    WriteIf(Ibuy, "Buy Warning", WriteIf(Isell, "Sell Warning", WriteIf(BlRSI, "Bullish Zone", WriteIf(BrRSI, "Breaish Zone", "Zilch"))));
  
  I_Col=IIf(Ibuy OR BlRSI, colorGreen, IIf(Isell OR BrRSI, colorRed, colorLightGrey));
  
  
  
  //BB Breakout
  
  bbk2 = Cross(RSI(14),30) AND
  
  RSI(14) > Ref(RSI(14),-1);
  
  bbk_status=    WriteIf(bbk2, "Break RSI", "Zilch" );
  
  bbk_Col=IIf(bbk2, colorGreen, colorLightGrey);
  
  
  
  
  
  //Price Smoothing
  
  TBuy = Cross (T3(C,3), T3(C,5));
  
  TSell =  Cross (T3(C,5), T3(C,3));
  
  TBuy = ExRem(TBuy, TSell);
  
  TSell = ExRem(TSell, TBuy);
  
  Tbuy_status=    WriteIf(TBuy, "Buy", WriteIf(TSell, "Sell", "Zilch"));
  
  T_Col=IIf(TBuy, colorGreen, IIf(TSell, colorRed, colorLightGrey));
  
  
  
  //Guppy MMA
  
  P1 = EMA(C,3);
  
  P2 = EMA(C,5);
  
  P3 = EMA(C,8);
  
  P4 = EMA(C,10);
  
  P5 = EMA(C,12);
  
  P6 = EMA(C,15);
  
  P7 = EMA(C,30);
  
  P8 = EMA(C,35);
  
  P9 = EMA(C,40);
  
  P10 = EMA(C,45);
  
  P11 = EMA(C,50);
  
  P12 = EMA(C,55);
  
  P13 = EMA(C,60);
  
  GBuy = Cross (P1,P8);
  
  GSell = Cross(P8,P1);
  
  GBuy = ExRem(GBuy, GSell);
  
  GSell = ExRem(GSell, GBuy);
  
  Gbuy_status=    WriteIf(GBuy, "Buy", WriteIf(GSell, "Sell", "Zilch"));
  
  G_Col=IIf(GBuy, colorGreen, IIf(GSell, colorRed, colorLightGrey));
  
  
  
  //EMA-9
  
  MAbuy = Cross(C, EMA(C,9));
  
  MAsell= Cross(EMA(C,9),C);
  
  MAbuy = ExRem(MAbuy, MAsell);
  
  MAsell = ExRem(MAsell, MAbuy);
  
  MA1 = C > EMA(C,9);
  
  MA11 = C < EMA(C,9);
  
  MA_status=    WriteIf(MAbuy, "Buy", WriteIf(MAsell, "Sell", WriteIf(MA1, "Bullish", WriteIf(MA11, "Bearish","Zilch"))));
  
  MA_Col=IIf(MAbuy OR MA1, colorGreen, IIf(MAsell OR MA11, colorRed, colorLightGrey));
  
  
  
  //EMA-20
  
  MA2buy = Cross(C, EMA(C,20));
  
  MA2sell= Cross(EMA(C,20),C);
  
  MA2buy = ExRem(MA2buy, MA2sell);
  
  MA2sell = ExRem(MA2sell, MA2buy);
  
  MA2 = C > EMA(C,20);
  
  MA22 = C < EMA(C,20);
  
  MA2_status=    WriteIf(MA2buy, "Buy", WriteIf(MA2sell, "Sell", WriteIf(MA2, "Bullish", WriteIf(MA22, "Bearish","Zilch"))));
  
  MA2_Col=IIf(MA2buy OR MA2, colorGreen, IIf(MA2sell OR MA22, colorRed, colorLightGrey));
  
  
  
  //EMA-9 x 20
  
  MA3buy = Cross(EMA(C,9), EMA(C,20));
  
  MA3sell= Cross(EMA(C,20),EMA(C,9));
  
  MA3buy = ExRem(MA3buy, MA3sell);
  
  MA3sell = ExRem(MA3sell, MA3buy);
  
  MA3 = EMA(C,9) > EMA(C,20);
  
  MA33 = EMA(C,9) < EMA(C,20);
  
  MA3_status=    WriteIf(MA3buy, "Buy", WriteIf(MA3sell, "Sell", WriteIf(MA3, "Bullish", WriteIf(MA33, "Bearish","Zilch"))));
  
  MA3_Col=IIf(MA3buy OR MA3, colorGreen, IIf(MA3sell OR MA33, colorRed, colorLightGrey));
  
  
  
  //Midterm Bullish or Bearish
  
  mBull = C > EMA(C,50);
  
  mBear= C < EMA(C,50);
  
  mt_status=    WriteIf(mBull, "Bullish", WriteIf(mBear, "Bearish", "Zilch"));
  
  mt_Col=IIf(mBull, colorGreen, IIf(mbear, colorRed, colorLightGrey));
  
  
  
  //Longterm Bullish or Bearish
  
  Bull = C > EMA(C,200);
  
  Bear= C < EMA(C,200);
  
  lt_status=    WriteIf(Bull, "Bullish", WriteIf(Bear, "Bearish", "Zilch"));
  
  lt_Col=IIf(Bull, colorGreen, IIf(bear, colorRed, colorLightGrey));
  
  
  
  //Long-term Price Trend
  
  rc= C > EMA (C,50) AND C < EMA(C,200) AND EMA(C,50) < EMA(C,200);
  
  ac=  C > EMA (C,50) AND C > EMA(C,200) AND EMA(C,50) < EMA(C,200);
  
  bl= C > EMA (C,50) AND C > EMA(C,200) AND EMA(C,50) > EMA(C,200);
  
  wr= C < EMA (C,50) AND C > EMA(C,200) AND EMA(C,50) > EMA(C,200);
  
  ds= C < EMA (C,50) AND C < EMA(C,200) AND EMA(C,50) > EMA(C,200);
  
  br= C < EMA (C,50) AND C < EMA(C,200) AND EMA(C,50) < EMA(C,200);
  
  
  
  ltp=WriteIf(rc, "RECOVERY", WriteIf(ac, "ACCUMULATION", WriteIf(bl, "BULLISH", WriteIf(wr, "WARNING",WriteIf(ds, "DISTRIBUTION",WriteIf(br, "BEARISH", "Zilch"))))));
  
  ltp_col=IIf( rc, colorBlue, IIf( ac, colorGreen, IIf(bl, colorDarkGreen, IIf(wr, colorOrange, IIf(ds, colorRed, IIf(br, colorDarkRed, colorLightGrey ))))));
  
  
  
  G=((O-Ref(L,-1))/Ref(L,-1))*100;
  
  F=((C-Ref(C,-1))/Ref(C,-1))*100;
  
  
  
  //T-3 Delta
  
  T3Day = T3(Close, 3);
  
  T5Day = T3(Close, 5);
  
  Delta = T3Day - T5Day;
  
  
  
  
  
  // Filter=O<Ref(L,-1) AND C>Ref(C,-1)|C>Ref(O,-1)
  
  // AND L<Ref(L,-1) AND Ref(L,-1)<Ref(L,-2) AND Ref(L,-2)<Ref(L,-3)
  
  // AND V>Ref(V,-1) AND V>(MA(Ref(V,-1),5)+(MA(Ref(V,-1),5)*0.3)) AND MA(V,21)>50000;
  
  
  
  Filter=MA(V,21)>50000 AND Close < 15;
  
  
  
  Buy=Filter;
  
  
  
  AddColumn(V, "Volome", 1, IIf(V > Ref(V,-1), colorGreen, colorRed),-1);
  
  AddColumn(((V/EMA(Ref(V,-1),10)))*100, "VolSpike %", 1.2, IIf(V> EMA(Ref(V,-1),10), colorBlue, colorRed),-1);
  
  AddColumn(Delta, "Delta",1.2, IIf(delta < 0, colorRed, colorGreen),-1);
  
  AddColumn(C, "Close", 1.2, IIf(C > Ref(C,-1), colorGreen, colorRed),-1);
  
  AddColumn(G,"O Low%",1.2,-1);
  
  AddColumn(F,"C High%",1.2,-1);
  
  AddColumn(RSI(14),"RSI-14",1.2, IIf(RSI(14) > Ref(RSI(14),-1), colorGreen, colorRed),-1);
  
  AddColumn(ADX(10),"ADX-10",1.2,IIf(ADX(10) > Ref(ADX(10),-1), colorGreen, colorRed),-1);
  
  AddTextColumn(bbk_status, "Breaks", 1.6, colorWhite, bbk_Col,-1);
  
  AddTextColumn(Tbuy_status, "T3-Signal", 1.6, colorWhite, T_Col,-1);
  
  AddTextColumn(Gbuy_status, "Guppy", 1.6, colorWhite, G_Col,-1);
  
  AddTextColumn(MA_status, "EMA-9", 1.6, colorWhite, MA_Col,-1);
  
  AddTextColumn(MA2_status, "EMA-20", 1.6, colorWhite, MA2_Col,-1);
  
  AddTextColumn(MA3_status, "EMA-9x20", 1.6, colorWhite, MA3_Col,-1);
  
  AddTextColumn(Ibuy_status, "RSI signal", 1.6, colorWhite, I_Col,-1);
  
  AddTextColumn(adx_status, "Trend", 1.6, colorWhite, adx_Col,-1);
  
  AddTextColumn(cop_status, "Coppock", 1.6, colorWhite, cop_Col,-1);
  
  //AddTextColumn(wad_status, "WAD", 1.6, colorWhite, WAD_Col,-1);
  
  //AddTextColumn(mt_status, "EMA-50", 1.6, colorWhite, mt_Col,-1);
  
  //AddTextColumn(lt_status, "EMA-200", 1.6, colorWhite, lt_Col,-1);
  
  AddTextColumn(ltp, "Phase", 1.6, colorWhite, ltp_Col,-1);
  
  
  Post a Comment

  Tin chứng khoán

  Tìm hiểu Quỹ đầu tư