• Breaking News

  Thursday, 12 January 2017

  Sử dụng RSI auto trade ( amibroker code) trong phân tích kỹ thuật

  Sử dụng RSI auto trade trong phân tích kỹ thuật ( phần mềm Amibroker )
  Đây là công cụ bạn có thể dễ dàng tự động trade
  - Chỉ ra tình trạng quá mua (overbought), quá bán
  - Xác nhận hướng di chuyển của đường giá.
  Tín hiệu mua: Mua khi RSI cắt và nằm phía trên lằn có giá trị 30 (Vùng quá bán).
  Tín hiệu bán: Bán khi RSI cắt và nằm phía dưới lằn có giá trị 70 (Vùng quá mua)

  http://www.v2htrader.com/search/label/PH%C3%82N%20T%C3%8DCH%20K%E1%BB%B8%20THU%E1%BA%ACT

   Amibroker code : 

  _SECTION_BEGIN("RSIa");
  
  P = ParamField( "Price field" );
  periods = Param("Periods", 13, 1, 200, 1 );
  
  Upper=Param("Upper", 70, 50, 100, 1);
  Lower=Param("Lower", 30, 0, 50, 1);
  
  rsiBuy = RSIa( P, periods) < Lower;
  rsiSell = RSIa( P, periods) > Upper;
  
  Buy = ExRem( rsiBuy, rsiSell );
  Sell = ExRem( rsiSell, rsiBuy ); 
  
  Cover = Buy;
  Short = Sell;
  
  Plot(Upper,"Upper",ParamColor( "ColorUpper", colorRed ),styleLine);
  Plot(Lower,"Lower",ParamColor( "ColorLower", colorGreen ),styleLine);
  
  PlotShapes(IIf(Buy,shapeUpArrow,shapeNone),colorGreen,0,L);
  PlotShapes(IIf(Sell,shapeDownArrow,shapeNone),colorRed);
  
  Plot( RSIa( P, periods), _DEFAULT_NAME(), ParamColor( "Color", colorBlue ), ParamStyle("Style") );
  
  
  _SECTION_END();
  
  Post a Comment

  Tin chứng khoán

  Tìm hiểu Quỹ đầu tư