• Breaking News

  Saturday, 14 January 2017

  Sử dụng Trend candle trong phân tích kỹ thuật đầu tư chứng khoán(amibroker code)

  Sử dụng xu hướng nến (Trend candle ) trong phân tích kỹ thuật đầu tư chứng khoán
  Chỉ báo được xây dựng trên đường trung bình EMAchỉ báo MACD

  Màu đỏ : downtrend
  Màu xanh : uptrend
  Màu vàng : Sideway

  Khi nến đỏ : Xu hướng giảm
  Khi nến xanh : Xu hướng tăng
  Khi nến vàng : Đi ngang, chưa xác định

  http://www.v2htrader.com/search/label/amibroker%20code

  Điều kiện :

  cond1 = Close > EMA(C, 17) AND MACD() > Signal();
  cond2 = Close > EMA(C, 17) AND MACD() < Signal() OR Close < EMA(C, 17) AND MACD() > Signal();
  cond3 = Close < EMA(C, 17) AND MACD() < Signal();

   Amibroker code : 

  //Candles or bars colored by trend
  //identifying trends with EMA and MACD
  
  cond1 = Close > EMA(C, 17) AND MACD() > Signal();
  cond2 = Close > EMA(C, 17) AND MACD() < Signal() OR Close < EMA(C, 17) AND MACD() > Signal();
  cond3 = Close < EMA(C, 17) AND MACD() < Signal();
  
  
  Period = Optimize("Period", 17, 2, 200, 1);
  EMACALC = EMA(C, Period);
  
  
   
   
   
  _SECTION_BEGIN("Price");
  SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);
  _N(Title = StrFormat("{{NAME}} - {{INTERVAL}} {{DATE}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) {{VALUES}}", O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) ));
  Plot( C, "Close", ParamColor("Color", colorDefault ), styleNoTitle | ParamStyle("Style") | GetPriceStyle() ); 
  _SECTION_END();
  
  
  //============== TITLE ==============
  _SECTION_BEGIN("Title");
  
  
  
  Title = EncodeColor(colorGold)+ "GRAFICO BASICO" + EncodeColor(colorRose)+" (" + Name() + ") " + EncodeColor(colorGold)+ Interval(2) + 
   " " + Date() +" " +" • Open "+WriteVal(O,1.20)+" • "+"High "+WriteVal(H,1.20)+" • "+"Low "+WriteVal(L,1.20)+" • "+
  "Close "+WriteVal(C,1.20)+" • Variaç?o R$ = " +WriteVal(C-Ref(C,-1),1.20,0)+" • Variaç?o % = " +WriteVal((C-Ref(C,-1))*100/Ref(C,-1),1.2)+ "% • Volume = "+ WriteVal(V,1.0);
  
   
  
  upbar = COND1;
  downbar = COND3;
   
  /* Colourized price bars drawn here */
  Graph0 = Close;
  Graph0Style = 64;//number 64 = candlestick or 128 = bar;
   
  barcolor = IIf( downbar, 4, IIf( upbar, 5, 42 ) );//number 4 = red, number 5 = green and number 42 = yellow;
  Graph0BarColor = ValueWhen( barcolor != 0, barcolor );
  // Only allowed in recent Beta
  //SetBarFillColor = ValueWhen( barcolor != 0, barcolor );
   
   _SECTION_END();
   
   Plot(EMACALC, "EMACALC", colorWhite, styleLine,0,0,0,0,2);
  
  Post a Comment

  Tin chứng khoán

  Tìm hiểu Quỹ đầu tư